ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഇരട്ട ഒരിഫിചെ എയർ വാൽവ്, ഫ്ലന്ഗെദ് എൻഡ്, കാണ്ഡത്തോടുകൂടിയ

ഹൃസ്വ വിവരണം:

പേര്: ഇരട്ട ഒരിഫിചെ എയർ വാൽവ്, ഫ്ലന്ഗെദ് എൻഡ്, സ്തെമ്൧.സ്തംദര്ദ് കൂടി: ബി.എസ് എന്൧൦൭൪-൪ തരുന്നു: 2000, ജ്ക്ര്൨൦൨൦൦-൦൦൪൩-൯൯൨.ഫ്ലന്ഗെ എന്൧൦൯൨-൨൩.മതെരിഅല് ലേക്ക് .പാര്ട്: ഡക്ടൈലുമായ ഇരൊന്൪.നൊര്മല് മർദ്ദം: പ്ന്൧൦ / ൧൬൫.സിജെ : ദ്ന്൪൦-ദ്ന്൩൦൦


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

പേര്: ഇരട്ട ഒരിഫിചെ എയർ വാൽവ്ങ്ങൾ, ഫ്ലന്ഗെദ് എൻഡ്, കാണ്ഡത്തോടുകൂടിയ
൧.സ്തംദര്ദ്: ബി.എസ് എന്൧൦൭൪-൪ തരുന്നു: 2000, ജ്ക്ര്൨൦൨൦൦-൦൦൪൩-൯൯
൨.ഫ്ലന്ഗെ എന്൧൦൯൨-൨ ലേക്ക് .പാര്ട്
൩.മതെരിഅല്: ഡക്ടൈലുമായ അയൺ
൪.നൊര്മല് മർദ്ദം: പ്ന്൧൦ / 16
൫.സിജെ: ദ്ന്൪൦-ദ്ന്൩൦൦


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ